Editorial Board

Editorial Board Members

 • Milorad Paunovic
 • Joon Seong Park
 • Marcos Tobias-machado
 • Shigeki Sawada
 • Hironobu Ihn
 • Randall T. Higashida
 • Keishiro Aoyagi
 • Joji Yamamoto
 • Koichi Sakakura
 • Dai Uematsu
 • Shigeo Masuda
 • Jacopo Desiderio
 • Rosario Vecchio
 • Eva Intagliata
 • Wei-jei Lee
 • Yasser Aljehani
 • Dong-ik Kim

Subscribe to Our Newsletter